Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informuję, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest „EUROTERM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niedomicach, adres: ul. Niedomicka 2, 33-132 Niedomice, adres e – mail: biuro@euroterm.pl, numer telefonu: 14 645 77 22.
2. Administrator nie powołał inspektora ochrony danych.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umów i podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z zawartymi umowami tj. rozliczenia finansowe, w tym podatkowe (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz dochodzenia możliwych roszczeń wynikających z tych umów (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Odbiorcami danych mogą być:
- pracownicy i współpracownicy Administratora, posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych,
- podmioty zewnętrzne obsługujące Administratora danych w szczególności: podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, serwisową, instalacyjną, prawniczą, teleinformatyczną,
- podmioty publiczne uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
6. Dane będą przetwarzane przez Administratora w czasie niezbędnym do zrealizowania umów oraz będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa na cele archiwizacji i ewentualne rozstrzyganie wzajemnych roszczeń aż do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia wzajemnych roszczeń.
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Nie będą Państwo podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Państwa dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych osobowych Administrator nie będzie w stanie zawrzeć lub zrealizować umowy.

„EUROTERM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niedomicach, adres: ul. Niedomicka 2, 33-132 Niedomice, NIP: 9930136856, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000058806

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ „EUROTERM” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W NIEDOMICACH

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest „EUROTERM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niedomicach, adres: ul. Niedomicka 2, 33-132 Niedomice, adres e – mail: info@euroterm.pl, numer telefonu: 14 645 77 22.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Państwa uprawnień z tytułu gwarancji, a także kontaktowania się przez Administratora w sprawach z tym związanych i świadczenia usług gwarancyjnych (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
3. Odbiorcami danych mogą być podmioty zewnętrzne obsługujące Administratora danych w szczególności: podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, serwisową, instalacyjną.
4. Dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji obowiązków wynikających z gwarancji udzielanej na produkty, czyli przez okres do czasu upływu przedawnienia roszczeń z gwarancji.
5. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia reklamacji i realizacji świadczeń gwarancyjnych. Brak podania danych osobowych może skutkować tym, że nie będzie możliwe rozpatrzenie reklamacji i realizacja świadczeń gwarancyjnych.